Dueslagets Bertha og Always Fox Ready Oregano *Emma*

Dueslagets Bertha og Always Fox Ready Oregano (Emma) i halmen  Foto: Hundefotografen